header image
Kies een provincie
Kies een streek
Kies een plaats
Hoe wilt u slapen?
Wat wilt u doen?
Wat wilt u eten?


Zoek direct
Eropuit in Eigen Land Facebook
Mijn Eropuit in Eigen Land
Gebruikersnaam

Wachtwoord
Wachtwoord onthoudenKlik hier indien u uw wachtwoord bent vergeten.
Heeft u nog geen account?
Klik hier om er een te maken


Algemene Voorwaarden voor Adverteerders

1. Definities

a) Eropuit in Eigen Land: website ter promotie van vakanties, dagjes uit en restaurants in Nederland. Eropuit in Eigen Land is onderdeel van Sarita.
b) Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Eropuit in Eigen Land een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid

a) Door het aangaan van een overeenkomst met Eropuit in Eigen Land verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Dit geldt ook voor aanmelding per e-mail.
b) Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Eropuit in Eigen Land.

3. Aanvang van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra Eropuit in Eigen Land het ondertekende aanmeldformulier of het e-mailbericht heeft ontvangen.

4. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar of voor een vooraf besproken periode. De overeenkomst gaat in op de dag dat de plaatsing op de website eropuitineigenland.nl zichtbaar is en zal niet automatisch worden verlengd.

5. Uitvoering van de overeenkomst

a) Eropuit in Eigen Land zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
b) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Eropuit in Eigen Land aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Eropuit in Eigen Land het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
c) Eropuit in Eigen Land is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

6. Levering en levertijd

Met het ontwerp en de ontwikkeling wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

7. Aansprakelijkheid

a) Voor zover Eropuit in Eigen Land bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Eropuit in Eigen Land op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
b) Eropuit in Eigen Land is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8. Wijziging van de algemene voorwaarden

Eropuit in Eigen Land bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.eropuitineigenland.nl, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingen en/of aanvullingen.

9. Overig

a) Eropuit in Eigen Land zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeven van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Eropuit in Eigen Land.
b) Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden.
c) Indien opdrachtgever bedrijfsgegevens wijzigt, die vermeld staan op de website, dient opdrachtgever Eropuit in Eigen Land zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

https://www.facebook.com/EropuitInEigenLand
https://twitter.com/eropuitinnl